Pomagamy rodzinom

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer ipsum magna semper pretium egestas. Wisi pretium Morbi id vitae turpis Morbi Sed Curabitur eros Aenean. Sociis molestie felis porta Cras adipiscing non velit libero felis eu. Integer vitae dui eget dolor molestie adipiscing at id orci metus. Orci facilisis est semper et at congue Vestibulum convallis volutpat wisi.

czytaj całość »

Kontakt

Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin
"Zdrowie Psychiczne"

ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin
tel. 665 664 846 (Małgorzata Kowalewska)

zdrowiepsychiczne@stowarzyszenie-lublin.pl

więcej »

Darczyńcy

Znajdź nas w sieci

twitt gg nk youtube rss feed

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19526, Dzisiaj: 112, Wczoraj: 120

Statut

STATUT LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN
"ZDROWIE PSYCHICZNE"


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1 Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 2 Terenem działalności Stowarzyszenia jest województwo lubelskie, a siedzibą władz – miasto Lublin.

§ 3 Stowarzyszenie prowadzi swą działalność statutową przez czas nieokreślony na rzecz osób chorych psychicznie, ich rodzin i opiekunów, osób dorosłych, młodzieży i dzieci wymagających wsparcia psychicznego.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków - rodziców i opiekunów osób chorych oraz wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków. Członkowie Stowarzyszenia będący jednocześnie Członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą być zatrudniani tylko i wyłącznie do wykonywania zadań niepokrywających się z zadaniami i obowiązkami wynikającymi z członkowstwa w organach Stowarzyszenia.


§ 5 Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 6 Cele Stowarzyszenia:
 1. dzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 2. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób z zburzeniami psychicznymi,
 3. Prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji społecznej, psychiatrycznej, psychologicznej oraz różnych form terapii zajęciowej,
 4. Prowadzenie edukacji na temat chorób psychicznych,
 5. Prowadzenie kursów dla osób pracujących z osobami chorymi psychicznie,
 6. Prowadzenie działań integracyjnych,
 7. Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne,
 8. Prowadzenie działań doradczych w zakresie zdrowia psychicznego,
 9. Prowadzenie wydawnictwa,
 10. Reprezentowanie osób z chorobami psychicznymi w kontaktach z różnymi instytucjami,
 11. Pisanie projektów grantów i wniosków o dofinansowania,
 12. Współpraca z innymi organizacjami tego typu w Polsce i za granicą,
 13. Docieranie do rodzin mających problemy związane ze zdrowiem psychicznym,
 14. Prowadzenie punktu doradztwa dla rodzin i osób z problemami psychicznymi,
 15. Budowa ośrodka opieki całodobowej dla osób chorych psychicznie.


§ 7 Środki działania.
Stowarzyszenie:
 • Prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną dla osób chorych, ich rodzin i całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania,
 • Współpracuje z psychiatryczną służbą zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego: psychiatrii środowiskowej, oddziałów dziennych, zespołów hospitalizacji domowej, hosteli, klubów pacjentów psychiatrycznych, ośrodków wsparcia społecznego, mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej,
 • Nawiązuje kontakty i współpracę z władzami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami religijnymi,
 • Przedstawia potrzeby Stowarzyszenia odpowiednim władzom,
 • Współpracuje z prasą, radiem i telewizją oraz publikuje wydawnictwa własne,
 • Pozyskuje środki finansowe na realizację celów statutowych, zgodnie z § 35 punkt 1,
 • Organizuje turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i inne, integrujące osoby chore psychicznie, ich rodziny i opiekunów,
 • Prowadzi punkt informacyjno-doradczy dla osób chorych psychicznie, ich rodzin i opiekunów,
 • Inicjuje prace badawcze i legislacyjne dotyczące warunków życia osób chorych psychicznie i ich rodzin,
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych
 • Wspierających
 • Honorowych
§ 9 Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, popierające cele Stowarzyszenia i przyjęte do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10 Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • Głosu stanowiącego w obradach Walnego Zgromadzenia,
 • Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,
 • Brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego odznak,
 • Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

§ 11 Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
 • Przestrzeganie i realizowanie postanowień statutu,
 • Wykonywanie sumiennie uchwał władz Stowarzyszenia,
 • Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne działające przez upełnomocnionego przedstawiciela. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13 Członkowie wspierający mają prawo:
 • Głosu doradczego w obradach Walnego Zgromadzenia,
 • Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym prawem wyborczym,
 • Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

§ 14 Do obowiązków członków wspierających należy:
 • Przestrzeganie postanowień statutu,
 • Udzielnie Stowarzyszeniu pomocy w realizowaniu jego celów statutowych.

§ 15
 1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, którym godność taką nadano na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wskazanych w § 10 lit. a), b)

§ 16 Członkostwo wygasa wskutek:
 • Śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
 • Wykluczenia członka Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w związku z postawą sprzeczną z postanowieniami statutu. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić z następujących powodów: nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia; popełnienie przestępstwa z winy umyślnej; działanie na szkodę Stowarzyszenia. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną decyzję – odwołanie należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu,
 • Wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 • Niepłacenia składek członkowskich i braku kontaktu ze Stowarzyszeniem przez okres 2 lat; od decyzji w sprawie wygaśnięcia członkostwa przysługuje odwołanie do Najbliższego Walnego Zgromadzenia, które podejmie ostateczną decyzję,
 • Rozwiązania Stowarzyszenia,
 • O wygaśnięciu lub utracie członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia.


Rozdział V
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 17 Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

§ 18 Kadencja Władz trwa 2 lata.

§ 19 Ilość kadencji nie zostaje ograniczona

§ 20
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia , z wyjątkiem przewidzianym w § 38.
 2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.
 3. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi członek, który w wyborach zyskał następną pozycję wśród kandydatów do danej funkcji.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 21 Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy, jego termin, miejsce, porządek ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia o nim członków na miesiąc przed terminem Zgromadzenia.

§ 23
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych i wspierających, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu.
 2. Zarząd w ciągu 7 dni ustala miejsce i termin Zgromadzenia, który może być skrócony do 14 dni.

§ 24 Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w I terminie z braku quorum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie, tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej dla I terminu godziny.

§ 25 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • Uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 • Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • )Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członka Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 26
 1. Zarząd stowarzyszenia składa się z 5 członków.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie.

§ 27 Do kompetencji Zarządu należy:
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 • Uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i projektu wysokości wpisowego oraz składek,
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami,
 • Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu
 • Inicjowanie i programowanie działalności Stowarzyszenia,
 • Organizowanie Walnych zgromadzeń,
 • Przyjmowanie członków, prowadzenie ewidencji, pobieranie wpisowego i składek członkowskich, zwalnianie z obowiązku płacenia,
 • Przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
 • Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłych z ich działalności w Stowarzyszeniu oraz spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

§ 28 Od uchwał Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie to powinno być wniesione w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od podjęcia kwestionowanej uchwały.

§ 29 Na pierwszym Zebraniu wyborczym Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 30
 1. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na miesiąc na wniosek prezesa Zarządu.
 2. Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 32
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz w roku i składa pisemne sprawozdanie z tej kontroli, a także wnioski i wskazuje terminy usunięcia uchybień.
 2. Sprawozdanie z kontroli składane jest na Walnym Zgromadzeniu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 33 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.

SPOSÓB REPREZENTCJI
§ 34
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz działalności statutowej upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia.
 2. Do składania oświadczeń woli innych niż wskazane w pkt.1 uprawniony jest Prezes i drugi członek Zarządu.

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 35
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  • Wpisowe i składki członkowskie,
  • dotacje i subwencje,
  • darowizny i inne wpływy,
  • środki finansowe z programów Unii Europejskiej,

 2. Dochody Stowarzyszenia służą wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 36 Stowarzyszenie nie może:
 • Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do swych członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” ,
 • Przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • )Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 37 Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość według obowiązujących przepisów.

Rozdział VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 38
 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosownia członków obecnych na Zgromadzeniu.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosownia przy obecności co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.

§ 39
 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa tryb rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia wskazuje inne Stowarzyszenie realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie oraz ich rodzin i opiekunów, któremu zostanie przekazany majątek rozwiązanego Stowarzyszenia.
 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Uchwała Walnego Zgromadzenia powołuje komisję likwidacyjną.

§ 40 W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustaw – Prawo o Stowarzyszeniach. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.