Pomagamy rodzinom

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer ipsum magna semper pretium egestas. Wisi pretium Morbi id vitae turpis Morbi Sed Curabitur eros Aenean. Sociis molestie felis porta Cras adipiscing non velit libero felis eu. Integer vitae dui eget dolor molestie adipiscing at id orci metus. Orci facilisis est semper et at congue Vestibulum convallis volutpat wisi.

czytaj całość »

Kontakt

Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin
"Zdrowie Psychiczne"

ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin
tel. 665 664 846 (Małgorzata Kowalewska)

zdrowiepsychiczne@stowarzyszenie-lublin.pl

więcej »

Darczyńcy

Znajdź nas w sieci

twitt gg nk youtube rss feed

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19477, Dzisiaj: 63, Wczoraj: 120

Sprawozdania


BILANS
na dzień 31.12.2011 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 0,00 0,00
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
2 Inne zobowiązania 0,00 0,00
3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1 Środki pieniężne 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Data sporządzenia: 26.06.2012 r.


RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31.12.2011 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja Wyszczególnienie Kwota na rok poprzedni Kwota za rok obrotowy
1 2 3 4
A Przychody z działalności statutowej 0,00 0,00
I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
II Inne przychody określone statutem 0,00 0,00
B Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00
C Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 0,00 0,00
D Koszty administracyjne 0,00 0,00
1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
2 Usługi obce 0,00 0,00
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
5 Amortyzacja 0,00 0,00
6 Pozostałe 0,00 0,00
E Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00
E Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00
G Przychody finansowe 0,00 0,00
H Koszty finansowe 0,00 0,00
I H) 0,00 0,00
J Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00
K Wynik finansowy ogółem (I+J) 0,00 0,00
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00


INFORMACJA DODATKOWA
 1. Aktywa Stowarzyszenia
  Aktywa Stowarzyszenia na dzień 31.12.2011 r. wynosiły: 0,00 zł
 2. Pasywa Stowarzyszenia
  Pasywa Stowarzyszenia na dzień 31.12.2011 r. wynosiły: 0,00 zł
 3. Przychody
  Stowarzyszenie osiągnęło w 2011 r. 0,00 zł. przychodu
 4. Koszty
  Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 0,00 zł.
 5. Zobowiązania
  Na dzień 31.12.2011 r. Stowarzyszenie posiada 0,00 zł. zobowiązania.